Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů správcem firmy: PIVOVAR HRÁDEK s.r.o., IČ 24306096, DIČ CZ24306096, sídlem Družstevní I 195,763 21 Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze, Česká republika (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v objednávce, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi objednávky jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Souhlasím s tím, aby zpracovatel zpracoval osobní údaje za jsou všechny údaje uvedené v objednávce shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení (§ 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z objednávky mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.